header foto header foto header foto header foto
 

Lidmaatschap contributie


INFO WMHC TARIEVEN, TOESLAGEN EN BOETES, SEIZOEN 2020-2021 (status: 06-07-2020, vastgesteld op de ALV)


1. CONTRIBUTIE JONGSTE JEUGD EN JUNIOREN

De contributie voor jeugd- en jongste jeugdleden is gekoppeld aan leeftijd en niet aan het speelniveau. De leeftijd bepaalt dus de hoogte van de contributie.

Leeftijd Naam Bedrag per seizoen
01-10-2002 t/m 30-09-2006 Junioren A en B € 368
01-10-2006 t/m 30-09-2010 Junioren C en D € 356
01-10-2010 t/m 30-09-2012 Jongste Jeugd E € 290
01-10-2012 t/m 30-09-2013 Jongste Jeugd F € 220
na 30-09-2013 Benjamins / beginners € 142

(*incl. midwinter hockey)

Uitzondering in maart 2021 - bij lid worden na de winterstop:

Starters/jonge beginners € 74

(Jongste jeugd en benjamins/beginners, na 8 keer proeflessen lid worden)

 

2. INSCHRIJFGELD ÉÉNMALIG

Alle leden van WHMC betalen inschrijfgeld, meestal als ze lid worden. De jongste jeugdcategorie vormt daarbij een uitzondering. Met ingang van seizoen 2011-2012 wordt het inschrijfgeld in rekening gebracht bij het lid worden met uitzondering van de leden dietot de benjamins-beginners categorie behoren. Bij laatstgenoemde categorie wordt het inschrijfgeld op latere leeftijd (F-jeugd) in rekening gebracht. Daarnaast geldt dat bij (nieuwe) leden in de F-jeugd-leeftijd categorie het inschrijfgeld pas in rekening wordt gebrachtals ze in een team gaan spelen. Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 50


3. KLEDINGTOESLAG

Spelerstenues worden centraal geregeld bij WMHC. Bij leden die in een team spelen, wordt hiervoor een kledingtoeslag in rekening gebracht.

De kledingtoeslag per seizoen bedraagt € 17,50

Deze toeslag geldt voor alle spelers categorieën jongste jeugd (incl. uitzonderlijke gevallen benjamins/beginners), junioren, senioren (incl. studenten en veteranen).

 

4. REISKOSTEN

De reiskosten betreffen een éénmalige (voor)heffing per seizoen die jeugdleden (jongste jeugd en junioren) betalen. Eerder was dit een onderdeel van de contributie sinds een paar jaar is deze post zichtbaar gemaakt. Deze bijdragen komen in een centrale pot waaruit weer de declaraties van ouders en coaches worden betaald die hebben gereden en willen declareren. Declaratieformulieren vind je op de WMHC-site.

Reiskosten (voor junioren) komen boven op de contributiekosten.

Hiervoor gelden de volgende standaardbedragen per seizoen:

A-B-C-D jeugd € 22
E-F-jeugd € 16

5. TOESLAG SELECTIETEAMS JEUGD

Selectieteams (de eerste teams) van A-, B-, C- jeugd betalen een toeslag boven op de contributie.

De selectieteams zijn in twee categorieën onder te verdelen en éénmalig contributie:

Eerste teams € 138
Tweede teams € 68
Opleidingsteams (C-jeugd) € 68
ASM-training facultatief (D-jeugd) € 68

Daarnaast kunnen er op verzoek extra trainingen worden aangevraagd voor andere teams dan hierboven genoemd, éénmalige toeslag per seizoen € 68

Verdere toelichting:

Als tegemoetkoming van de extra kosten die worden gemaakt voor de selectie teams jeugd (denk aan extra trainingen en aanvullende begeleiding) betalen deze selectieteams jeugd een extra toeslag.

Als tegemoetkoming van de extra kosten die worden gemaakt voor tweede en opleidingsteams jeugd (denk aan langere trainingen en aanvullende begeleiding) betalen deze teams een extra toeslag. Deze laatste toeslag bedraagt de helft van de toeslag voor selectieteams jeugd.

 

6. CONTRIBUTIE SENIORENLEDEN

Seniorleden (v.a. 18 jaar) zijn leden die actief zijn in competitieverband en die op 1 oktober in het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.

Bedrag per seizoen aan contributie senioren € 394

Voor studerende seniorleden, die ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling voor hoger of universitair onderwijs of een mbo-opleiding, is het mogelijk studentenlid (zie artikel 9) te worden.

 

7. CONTRIBUTIE TRAININGSLEDEN EN TRIMHOCKEYLEDEN

Trainingsleden zijn niet-in-competitieverband hockeyende leden, die met een team meetrainen. Trimhockeyleden zijn niet-in-competitieverband hockeyende leden, die apart van bestaande teams trainen (trimhockeytraining). De contributie voor beide categorieën is hetzelfde.

Bedrag per seizoen

Eerste jaar € 154
Volgende jaren € 236
Jeugd trainingslid*

€ 128
* Jeugdspelers met geringe hockeyervaring die nog niet in team zijn ingedeeld voor max. één seizoen.

8. CONTRIBUTIE OVERIGE LEDEN

Niet-spelende leden zijn niet-hockeyende leden die anderszins in de vereniging actief zijn.

Bedrag per seizoen contributie niet-spelende leden € 152

 

9. STUDENTEN

Studenten (senior) moeten ingeschreven staan bij een Nederlandse (onderwijs)instelling voor hoger of universitair onderwijs of een mbo-opleiding volgen. Een kopie van het inschrijvingsbewijs moet kunnen worden overhandigd.

Er is geen sportkaart nodig om voor het lidmaatschap van deze regeling gebruik te kunnen maken. De studentenregeling geldt niet voor AIO’s e.d.

Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Bedrag per seizoen

Studentenleden spelend € 216
Studententrainingsleden eerste seizoen € 154
Studententrainingsleden volgende seizoenen € 190


10. G-HOCKEY

Voor G-hockey gelden speciale tarieven.

Bedrag per seizoen aan contributie € 104

Inschrijfgeld € 25

 

11. ZAALHOCKEYCONTRIBUTIE

Breedte teams senioren en junioren € 122
Juniorenselectieteams € 186
Spelers van E8-tallen € 111
Spelers van E6-tallen € 106
Training senioren/junioren E8 E6 € 88
Training F-teams € 51
Training senioren zonder trainer € 74


12. DONATEURS

Donateurs zijn zij die de vereniging steunen door een jaarlijkse donatie en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.

 

13. BOETES

Kosten van gele en rode kaarten worden verrekend met de leden.

Veldhockey en zaalhockey:

Gele kaarten: senioren € 12,50 junioren € 7,50

Schorsing: senioren € 12,50 junioren € 7,50 (is bij 3 gele kaarten)

Zaalhockey:

1 gele kaart senioren € 12,50 junioren € 7,50

Boetes bij te laat opzeggen:

Tussen 1 mei - 1 augustus: € 75

Tussen 1 augustus - begin competitie: € 100

Na competitiestart: volledige jaar contributie

 

14. AANVULLENDE OPMERKINGEN

Digitale inschrijfformulier (klik hier)

De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïnd. Hiervoor moet een machtiging worden afgegeven. Er worden dus geen acceptgiro’s verstuurd.

Leden die een dergelijke machtiging NIET wensen af te geven, dienen VÓÓR 1 OKTOBER van het seizoen het volledige contributiebedrag (vermeerderd met een toeslag van € 15 per lid) te hebben voldaan op rekeningnummer NL95RABO0119546965 van de WMHC te Wageningen.

Eind augustus worden deze leden per e-mail of brief (incl. factuur) verzocht te betalen.

Dit formulier moet worden afgedrukt en worden voorzien van blauwe pen handtekening. Daarna stuur je deze per e-mail of per post aan de ledenadministratie. Je machtigt zo WMHC om alle bedragen die verband houden met uw lidmaatschap/donateurschap, zoals contributie en donatie, rechtstreeks van een door u op te geven rekening af te schrijven. Voor het betalen van de contributie etc. via de automatische incassoprocedure heb je de keuze tussen de volgende opties:

 

  • Betaling in 1 termijn
  • Betaling in 4 termijnen
  • Betaling in 8 termijnen

 

De contributie en de toeslag selectieteams kan gespreid worden geïnd.

Inschrijfgeld, kledingtoeslag en reiskosten worden in het 1e termijn geïnd.

 

AUTOMATISCHE INCASSO WMHC EN CONTRIBUTIE TIJDSTIPPEN

Leden ontvangen op de 20ste van de maand van inning een aankondiging met factuur. De feitelijke automatische incasso vindt plaats rond de 26ste van dezelfde maand.

Schema 1 voor: Junioren A t/m D - Senioren - Training-/trimleden - Niet spelende leden

Eerste inning: 26 augustus


Aug

Sept

Okt

Nov

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x
4x

x


x


x


x


8x

x

x

x

x

x

x

x

x


Schema 2 voor: Beginners - Jongste jeugd E en F - Studenten


Voor elke maand dat de contributie (of een deel daarvan) later wordt voldaan dan door of namens het lid is toegezegd, is een bedrag van

€ 10 verschuldigd (artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de WMHC).


15. OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 juni tot en met 30 juni en kan alleen aan het eind van een verenigingsjaar (vóór 1 mei 2021) worden opgezegd.

Voor eindexamenkandidaten (examen in 2021) en studenten geldt een uitzondering.

  • Studenten kunnen opzeggen tot 1 juni 2021.
  • Eindexamenkandidaten in 2021 in overleg na de examenuitslag.


Boetes bij te laat opzeggen:

Tussen 1 mei - 1 augustus: € 75

Tussen 1 augustus - begin competitie: € 100

Na competitiestart: volledige jaar contributie


 

 


 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner