header foto header foto header foto header foto
 

Lidmaatschap contributie


INFO WMHC TARIEVEN, TOESLAGEN EN BOETES, SEIZOEN 2022-2023 (status: 04-07-2022, vastgesteld op de ALV)


1. CONTRIBUTIE JONGSTE JEUGD EN JUNIOREN

De contributie voor jeugd- en jongste jeugdleden is gekoppeld aan leeftijd en niet aan het speelniveau. De leeftijd bepaalt dus de hoogte van de contributie.

Geboren

Groep

Contributie per seizoen

01-10-2004 t/m 30-09-2008

Junioren A* en B

368

01-10-2008 t/m 30-09-2012

Junioren C en D

356

01-10-2012 t/m 30-09-2014

Jongste Jeugd E

290

01-10-2014 t/m 30-09-2015

Jongste Jeugd F

220

na 30-09-2015

Benjamins / beginners**

142


* denk eraan dat als je 18 jaar bent geworden en je een studentenkaart hebt, je deze naar de ledenadministratie stuurt zodat je contributie aangepast wordt voor het daarop volgende seizoen.

** inclusief midwinter hockey

 

Jongste jeugd F, E en benjamins/beginners, kunnen 8 keer proeflessen nemen en dienen daarna lid te worden

Uitzondering contributie: bij aanmelding na de winterstop (in maart 2023) bedraagt de contributie voor starters/jonge beginners € 74.

 

Wageningen ‘Ik doe mee fonds’: Korting van 50% op alle contributie componenten voor leden die in aanmerking komen voor het Wageningen ‘Ik doe mee fonds’ (of vergelijkbare steun/fonds in andere gemeentes). Bewijs van deelname/goedkeuring ‘Ik doe mee fonds’ overleggen om voor deze korting in aanmerking te komen.

 

 

2. INSCHRIJFGELD ÉÉNMALIG

Het inschrijfgeld bedraagt € 50

Alle leden van WHMC betalen inschrijfgeld, als ze lid worden met uitzondering van de leden die tot de benjamins-beginners categorie behoren. Bij laatstgenoemde categorie wordt het inschrijfgeld op latere leeftijd (F-jeugd) in rekening gebracht. Daarnaast geldt dat bij (nieuwe) leden in de F-jeugd-leeftijd categorie het inschrijfgeld pas in rekening wordt gebracht als ze in een team gaan spelen.

Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.3. KLEDINGTOESLAG

De kledingtoeslag bedraagt € 15,- per seizoen.

Wedstrijdtenues worden centraal geregeld bij WMHC omdat deze allen gelijk dienen te zijn en er sponsorlogo’s zijn aangebracht. Deze toeslag geldt voor alle spelers categorieën die wedstrijden in teamverband spelen. Zij krijgen een tas met wedstrijdkleding die aan het eind van het seizoen weer ingeleverd wordt.


4. TOESLAG SELECTIETEAMS JEUGDEerstelijns teams

152

Tweedelijns teams

76

Opleidingsteams (C-jeugd)

76

ASM-training facultatief (D-jeugd)

76Selectieteams (de eerste teams) van A-, B-, C- jeugd betalen een toeslag boven op de contributie als tegemoetkoming van de extra kosten die worden gemaakt (zoals extra training per week en aanvullende begeleiding).

Voor andere teams kunnen op verzoek ook extra training op wekelijkse basis worden aangevraagd: éénmalige toeslag voor extra training per seizoen bedraagt € 76.


5. CONTRIBUTIE SENIORENLEDEN

De contributie voor senioren bedraagt € 394 per seizoen.

Seniorleden (v.a. 18 jaar) zijn leden die actief zijn in competitieverband en die op 1 oktober in het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.

Voor studerende seniorleden, die ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling voor hoger of universitair onderwijs of een mbo-opleiding, is het mogelijk studentenlid  te worden (zie ook artikel 8).


6. CONTRIBUTIE TRAININGSLEDEN EN TRIMHOCKEYLEDEN

De contributie voor trainings- en trimhockeyleden is voor beide categorieën hetzelfde.

Eerste jaar

154

Volgende jaren

236


Jeugdtrainingslid*

128

* Jeugdspelers met geringe hockeyervaring die nog niet in team zijn ingedeeld voor max. één seizoen.


Trainingsleden zijn leden die met een team meetrainen, maar niet-in-competitieverband hockeyen, dus geen wedstrijden met het team meespelen.

Trimhockeyleden trainen apart van bestaande teams (zogenoemde trimhockeytraining) en spelen ook niet in competitieverband.
7. CONTRIBUTIE OVERIGE LEDEN

De contributie voor niet-spelende leden is € 152 per seizoen.

Niet-spelende leden zijn niet-hockeyende leden die anderszins in de vereniging actief zijn en er voor kiezen lid te zijn van de vereniging.8. STUDENTEN

Studenten krijgen tot ongeveer 30% korting op de contributie tov de senior leden. Tevens hoeft een student geen inschrijfgeld te betalen.

 

Studentenleden

spelend in competitieverband

260

Studenten trainingsleden

eerste seizoen – zonder trainer

110

Studenten trainingsleden

volgende seizoenen – zonder trainer

165

Studenten trainings- & trimleden

eerste seizoen – met trainer

130

Studenten trainings- & trimleden

volgende seizoenen – met trainer

195


Voorwaarden: Studenten (zijn seniorleden) moeten ingeschreven staan bij een Nederlandse (onderwijs)instelling voor hoger of universitair onderwijs of een mbo-opleiding volgen. Een kopie van het inschrijvingsbewijs, de zogenaamde studentenkaart, moet worden overhandigd aan de ledenadministratie als bewijs.

Er is geen sportkaart nodig om voor het lidmaatschap van deze regeling gebruik te kunnen maken. De studentenregeling geldt niet voor AIO’s e.d.

Studenten die gedurende het seizoen op stage gaan kunnen dit aangeven bij de ledenadministratie. Voor hen wordt de contributie naar rato aangepast.
9. G-HOCKEY

Voor G-hockey gelden speciale tarieven.

De contributie bedraagt € 104 per seizoen.

Het inschrijfgeld is € 25.


10. ZAALHOCKEYCONTRIBUTIE

Junioren en senioren breedte teams

122

Junioren selectieteams

186

Spelers van E8-tallen

111

Spelers van E6-tallen

106

Training senioren/junioren/E8 E6

88

Training F-teams

51

Training senioren zonder trainer

74

Zaalhockey wordt als vanzelfsprekend beschouwd voor alle jeugdspelers. In de regel nemen alle leden deel aan de zaalhockeycompetitie. Bij uitzondering kan hiervan worden afgezien.

Eerstelijns junioren-teams zijn verplicht deel te nemen aan de zaalhockey hockeycompetitie en breedteteams worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen. Ook voor senioren, veteranen, G hockeyleden en trimhockeyers bestaat de mogelijkheid om te zaalhockeyen. Tevens is er een speciaal zaalhockeylidmaatschap voor leden die alleen willen zaalhockeyen bij de WMHC

Om de inschrijving eenvoudiger te maken, worden vanaf seizoen 2022/2023 alle jeugdspelers automatisch aangemeld als spelend lid voor de competitie. Er hoeft dus geen keus meer gemaakt te worden. Wanneer men niet wil deelnemen, dient men zichzelf uit schrijven voor de opgegeven deadline (per jaar zal dit worden gecommuniceerd). Wanneer men zich niet uitschrijft, beschouwt de zaalcommissie de inschrijving als bevestigd en zal zaalcompetitie contributie worden geïnd.


11. DONATEURS

Donateurs zijn zij die de vereniging steunen door een jaarlijkse donatie en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.


12. BOETES

De KNHB legt een boete op voor gele en rode kaarten. Deze boete wordt vanzelfsprekend verrekend met het betreffende lid.

Veldhockey en zaalhockey:

Gele kaarten: senioren / junioren € 15,00

Schorsing: senioren / junioren € 15,00 (is bij 3 gele kaarten)

Zaalhockey:

1 gele kaart senioren / junioren € 15,00 

NO SHOW:

Niet komen opdagen bij een wedstrijd: € 75,00 wordt verrekend met de aanvoerder.

 

 

13. AUTOMATISCHE INCASSO EN CONTRIBUTIE TIJDSTIPPEN

 

De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïnd. Hiervoor moet een machtiging worden afgegeven. Er worden dus geen acceptgiro’s verstuurd.

Het laatste deel van het digitale inschrijfformulier geldt als machtigingsformulier.

Dit formulier moet worden afgedrukt en worden voorzien van blauwe pen handtekening. Daarna stuur je deze per e-mail of per post aan de ledenadministratie. Je machtigt zo WMHC om alle bedragen die verband houden met uw lidmaatschap/donateurschap, zoals contributie en donatie, rechtstreeks van een door u op te geven rekening af te schrijven. Voor het betalen van de contributie etc. via de automatische incassoprocedure heb je de keuze tussen de volgende opties:

  • Betaling in 1 termijn

  • Betaling in 4 termijnen

  • Betaling in 8 termijnen

De contributie en de toeslag selectieteams kan gespreid worden geïnd. Inschrijfgeld en kledingtoeslag  worden in het 1e termijn geïnd.Leden die een dergelijke machtiging NIET wensen af te geven, dienen VÓÓR 1 OKTOBER van het seizoen het volledige contributiebedrag hebben voldaan op rekeningnummer NL95RABO0119546965 van de WMHC te Wageningen.

Eind augustus worden deze leden per e-mail of brief (incl. factuur) verzocht te betalen.


Leden ontvangen op de 20ste van de maand van inning een aankondiging met factuur. De feitelijke automatische incasso vindt plaats rond de 26ste van dezelfde maand.

Schema 1 voor: Junioren A t/m D -Senioren - Training-/trimleden - Niet spelende leden

Eerste inning: 26 augustus


Aug

Sept

Okt

Nov

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x
4x

x


x


x


x


8x

x

x

x

x

x

x

x

xSchema 2 voor: Beginners - Jongste jeugd E en F - Studenten

Eerste inning 26 september


Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x
4x

x


x


x


x


8x

x

x

x

x

x

x

x

x14. IN GEBREKE BLIJVEN VAN CONTRIBUTIE BETALINGEN

In geval van het in gebreke blijven van contributie betalingen zullen er automatisch 4 herinneringen verstuurd worden. Mocht dit niet tot betaling leiden dan neemt de penningmeester contact op en zal er een betalingsregeling afgesproken worden. Indien hier niet aan voldaan wordt kan het bestuur besluiten tot het (tijdelijk) opschorten van speelgerechtigheid. De coach, aanvoerder en/of teammanager zullen hierover ook worden geïnformeerd.

Voor elke maand dat de contributie (of een deel daarvan) later wordt voldaan dan door of namens het lid is toegezegd, is een bedrag van € 10 verschuldigd (artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de WMHC)


15. OPZEGGEN OF WIJZIGEN LIDMAATSCHAP

 

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 juni tot en met 30 juni en kan alleen aan het eind van een verenigingsjaar (vóór 1 mei 2023) worden opgezegd. Dit in verband met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Een wijziging van het lidmaatschap geef je ook door aan de ledenadministratie door een e-mail sturen naar [email protected].

Voor eindexamenkandidaten (examen in 2023) en studenten geldt een uitzondering.

  • Studenten kunnen opzeggen tot 1 juni 2023.

  • Eindexamenkandidaten in 2023 in overleg na de examenuitslag.
Boetes bij te laat opzeggen:

Tussen 1 mei - 1 augustus: € 75

Tussen 1 augustus - start competitie: € 100

Na start competitie: volledige jaar contributie

  

 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner